Lokalpost

Allmänt

Privata lokalpostföretag har en mycket lång historia. 
Redan i början av 1300-talet fick furstefamiljen 
Thurn & Taxis rättigheter att bedriva postverksamhet
på olika håll i Europa med tyngdpunkt på det tysktalande området. 
Deras aktiviteter på det postala området upphörde först 1867. 

Brev med Blood’s Penny Post.

I USA etablerades redan på 1840-talet ett antal privata postföretag
som gav ut frimärken. 

Oftast har denna typ av företag setts som farliga konkurrenter till 
statlig postverksamhet och de har därför inte sällan stängts 
genom lagstiftning och monopol på befordran av brevförsändelser.

Under senare delen av 1800-talet fanns det många mycket
framgångsrika lokalpostföretag i Tyskland. 
Deras verksamhet upphörde 1900 då verksamheten i 
många fall övertogs av den statliga posten.

Samtliga nordiska länder med undantag av Island hade privat lokalpost 
vid slutet av 1800-talet.
Speciellt omfattande var stadsposten i Köpenhamn och i en del andra danska städer. 

Svensk lokalpost

Sverige har haft fyra perioder av privat lokalpost och de beskrivs 
kortfattat nedan. 
Att samla och studera svensk privat lokalpost och dess historia
har lockat många seriösa filatelister.

Första perioden

Stockholms Stadspost inledde sin verksamhet år 1887
och företaget hade fått sin inspiration från Köpenhamns Bypost.
Året efter startades två lokalpostföretag i Göteborg. 

Stockholms Stadspost och Göteborgs Stadspost upphörde 1889 medan 
Göteborgs Privata Lokalpost fortsatte ända till 1898 men med en 
annorlunda inriktning efter 1889. 

AB Stadsposten

Stockholms stadspost, 4-block.

AB Stadsposten var ett privat stadspostföretag som började sin verksamhet i december 1887. Idén var att inom Stockholm befordra brev och andra postförsändelser mot billigare porto än Postverkets samt att distribuera tidningar och tidskrifter utgivna i Stockholm vilket inte gjordes av Postverket. 


Andra perioden

Med start år 1925 i Stockholm inleddes en ny period med privata lokalpostföretag
inte bara i huvudstaden utan även i Göteborg, Malmö och Helsingborg. 

Götebrgs enskilda lokalpost
Fyrblock Göteborgs ensk, Lokalpost.

Firman var verksam 1926-1928.

Läs mer.


Tredje perioden

Efter andra världskrigets slut beslutade riksdagen om en kraftig (och tämligen onödig) 
portohöjning. Ett lokalt brev kostade 15 öre.

Under 1945 startades mängder av lokala postföretag som i allmänhet levererade öppna 
försändelser som räkningar och liknande för endast 8 öre. 

Flertalet av dessa lokalpostföretag var helt legitima och mycket framgångsrika.
Det fanns dock några få undantag där företag registrerades med som 
enda syfte att trycka och sälja frimärken till samlare. 

Halmstads Lokalpost 1945-1947

Halmstads lokalpost.

Bolaget inregistrerades hos magistraten den 20 februari 1945.
Rörelsen lades ner hösten 1947 efter det att Riksdagen ändrat villkoren för loklapost.

Läs mer.

Fjärde perioden

Fyrblock Postbudet Kalmar.

År 1993 upphörde Postens monopol på brevbefordran men ny lagstiften kom på plats först 1994. Med lämpliga tillstånd var det åter möjligt att befordra post både lokalt och nationellt. En kraftig portohöjning år 1997 ledde till att nästan 150 företag registrerades hos Post och Tele Styrelsen. Idag återstår endast ett fåtal privata lokalpostföretag.

Dal Mail

Lokalpost med reklam

Dal Mail HB inledde sin lokalpostverksamhet i Åmål i mitten av 1997. Under den tid företaget var verksamt (1997-1998) gav man ut fyra olika frimärken. Samtliga …
Läs mer!


Katalog och litteratur

En alldeles utmärkt katalogisering av den svenska privatpostens 
fyra perioder finns i FACIT Sverige 2019.
Den har sammanställts av medlemmar i Samlarföreningen Bältespännarna.

Hälsingborgs Lokalpost

Hälsingborgs lokalpost.

Hälsingborgs Lokalpost
Lokalpostmästaren Arne Hoverby minns.

Kan beställas hos SFF.