Stadgar

Stadgar för Samlarföreningen Bältespännarna
Dessa stadgar har antagits vid årsmötet i Varberg 2016 (ändring i §§10 och 11).

Föreningens syfte

 1. §1  Samlarföreningen Bältespännarna är en ideell sammanslutning för samlare av vad som kan hänföras till ”Annorlunda Filateli”, till exempel basarpost, brevmärken, fraktmärken, privat lokalpost, postala etiketter, skyddsperforeringar, stämpelmärken, svarslösen med flera områden. Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om dessa de nämnda samlarområdena samt att verka för studier och forskning inom dessa områden.
 2. §2  Föreningen är som riksförening ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund. I tillämpliga delar är föreningen därigenom underställd SFF:s stadgar.
 3. §3  Riksföreningen skall uppmuntra bildandet av lokala klubbar. Lokala klubbar med samma ändamål som Samlarföreningen Bältespännarna kan av styrelsen beviljas anslutning till riksföreningen. En ansluten klubb är en självständig juridisk person med egen ekonomisk förvaltning.

Medlemskap

 1. §4  Medlemskap tillkommer var och en som ansluter sig till föreningens stadgar.
 2. §5  Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen.
 3. §6  Medlem som, trots påminnelse inte erlagt årsavgift inom en månad förlorar sitt medlemskap.
 4. §7  Medlem som motverkar föreningens syften eller som annars bryter mot föreningens eller SFF:s stadgar kan, genom beslut av styrelsen, uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem kan skriftligen överklaga beslutet till föreningens närmast kommande föreningsmöte. Medlem har i så fall rätt att närvara vid detta möte för att föra sin tala i fråga om uteslutningen.
 5. §8  Medlem som utträder eller utesluts har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.

Hedersmedlem

§9 Medlem som under lång tid gjort betydande insatser för föreningen eller som på ett utomordentligt sätt utfört eller gagnat forskning inom något eller några av föreningens samlingsområden, kan kallas till hedersmedlem.

Hedersmedlem kallas av styrelsen och presenteras vid årsmötet. Förslag om hedersmedlemskap tillställs styrelsen för beredning.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Styrelse

 1. §10  Föreningens styrelse består av fem ledamöter och två suppleanter. Ordinarie ledamöter och suppleanter, utom ordförande, väljs av årsmöte eller extra föreningsmöte på två år. Två ledamöter och en suppleant väljs vid ett möte, medan de övriga väljs vid nästa möte.
 2. §11  Ordförande väljs på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Sekreterare och kassör ska alltid utses inom styrelsen. Redaktör och övriga befattningshavare som anses erforderliga kan utses utanför styrelsen och adjungeras då till denna. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt vid behandling av ärenden inom vederbörandes ansvarsområde.
 3. §12  För beslut av styrelsen fordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig måste minst tre av de närvarande vara ense om fattade beslut.
 4. §13  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om två styrelseledamöter gemensamt fordrar det. Suppleanterna kallas alltid till styrelsens möte. De har yttrande- och förslagsrätt tillika rösträtt.
 5. §14  Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Dessa skall tillställas styrelsens ledamöter samt en månad före årsmöte valberedning och revisorer.
 6. §15  Styrelsen ska till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet under gångna året. Till berättelsen ska fogas redogörelse för föreningens ekonomiska ställning samt förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.

Revisorer och valberedning

 1. §16  Två revisorer, varav en sammankallande, och en suppleant för dessa väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Revisorerna ska senast en månad före årsmöte ha tillgång till protokoll från föregående årsmöte, samtliga styrelseprotokoll från verksamhetsåret, styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens räkenskaper. Revisorerna ska till årsmöte avge sin revisionsberättelse, som även ska innehålla förslag i frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Om byte av kassör sker under löpande mandatperiod ska revision verkställas, om möjligt i närvaro av både den avgående och den tillträdande kassören.
 2. §17  Till valberedning väljs vid årsmötet två ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant för dessa för tiden intill nästa årsmöte.

Årsmöte och extra föreningsmöte

 1. §18  Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Detta är ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte.
 2. §19  Ordinarie årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Kallelse till årsmöte tillställas medlemmarna senast en månad före.
  Föreligger förslag om stadgeändring ska detta bifogas kallelsen.
 3. §20  Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp till behandling.
  • –  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet.
  • –  Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
  • –  Fastställande av dagordning.
  • –  Föredragning av protokoll från föregående årsmöte.
  • –  Styrelsens verksamhetsberättelse.
  • –  Styrelsens ekonomiska redogörelse.
 • –  Revisorernas berättelse.
 • –  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • –  Motioner och styrelsens utlåtanden över dessa.
 • –  Övriga på kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.
 • –  Andra frågor som årsmötet beslutar att ta upp.
 • –  Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
 • –  Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 • –  Val av ordförande för ett år.
 • –  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för ett år.
 • –  Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
 • –  Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant för ett år.
 • –  Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, samt en suppleant för dessa för ett år.
 1. §21  Årsmötesprotokollet ska undertecknas av för årsmötet vald ordförande och sekreterare samt av de särskilt valda justeringsmännen. Justerat protokoll ska finnas tillgängligt för föreningens medlemmar.
 2. §22  Beslut vid årsmöte – liksom vid extra föreningsmöte – fattas med enkel majoritet. Om votering begärs sker omröstning öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder. Vid val och sluten omröstning får dock lotten avgöra. Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Ordinarie styrelseledamot och styrelsesuppleant har inte rösträtt i fråga som rör styrelsens ansvarsfrihet.
 3. §23  Varje medlem äger rätt att till årsmöte lägga fram motion. Motioner till årsmöte ska vara styrelsen till handa senast den 30 september. Motioner och styrelsens utlåtanden över dessa ska sändas ut på begäran.
 4. §24  Namnförslag till de olika valen sänds till valberedningen och ska vara denna till handa senast den 31 december.
 5. §25  Extra föreningsmöte äger rum när styrelsen anser detta erforderligt eller om minst 25 medlemmar yrkat detta. Kallelse till extra föreningsmöte sänds ut senast en månad före. Vid extra föreningsmöte får endast de frågor som angivits i kallelsen tas upp till beslut. De bestämmelser som gäller för ordinarie årsmöte ska i övrigt i tillämpliga delar gälla även för extra föreningsmöte.

Medlemsavgift och medelsförvaltning

 1. §26  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
 2. §27  Medlemsavgiftens storlek bestäms av ordinarie årsmöte och gäller för nästa verksamhetsår.
 3. §28  Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Föreningens medel placeras på bank- och plusgirokonto.

Tidskrift och andra skrifter

 1. §29  Föreningen utger tidskriften ”Bältespännaren”. Tidskriften ingår i medlemsförmånerna.
 2. §30  Föreningen ska verka för utgivning av mer utförliga skrifter med studier över och forskningsresultat från föreningens samlingsområden.

Föreningens upplösning

 1. §31  För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till dessa möten ska innehålla uppgifter om förslaget till upplösning. För giltigt beslut fordras att minst fyra femtedelar av de vid föreningsmötet avgivna rösterna biträder förslaget.
 2. §32  Vid föreningens upplösning ska samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål, till Sveriges Filatelist-Förbund eller till Postmuseum.

Stadgeändring

 1. §33  Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara styrelsen till handa senast den 30 september. Sådant förslag ska, tillsammans med styrelsens yttrande, sändas ut i samband med kallelse till årsmöte.
 2. §34  För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet avgivna rösterna biträder förslaget.