Mötestider

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum den 23 mars i AB Phileas lokaler på Svartensgatan 6, Stockholm.

Program

11:00 Visning av auktionsobjekten

12:00 Auktion

14:00 Fika

14:30 Årsmötesförhandlingar.

Dagordning.

Efter mötet kommer Christer Brunström att hålla ett föredrag om ”TÄNDSTICKOR OCH MEDECINER, ett stämpelmärkestema”.

Gemensamma möten med SSPD och Hembygdsfilatelisterna

I ett samarbete mellan Hembygdsfilatelisterna och SfB Bältespännarna arrangeradesfyra olika möten i Stockholm under våren:

 • Torsdag 25 januari: Bert Myde, ”Järnväg på Trinidad & Tobago?”
 • Torsdag 22 februari: Anders Johansson, ”Posthistoria från Varbergs kommun, ett bokprojekt”
 • Torsdag 21 mars (årsmöte): Hans-Åke Jönsson, ”Järnvägens framväxt, Åstorp-Höganäs- (synden i) Mölle”
 • Torsdag 25 april: Lars Liwendahl kommer och berättar om Bältespännarfilateli.

Samtliga möten äger rum i ABF-Huset, Rum Lappland, Sveavägen 41, Stockholm. Tid 17.00–19.30. Det är naturligtvis perfekta tillfällen att få lära sig mycket om posthistoria från våra främsta experter på sina respektive områden.

Skype

Om du inte har möjlighet att fysiskt närvara, men har en dator, då kan du vara med och deltaga i föredraget.

Om du vill det, och inte tidigare deltagit via Skype, vänligen kontakta Gunnar Lithén via email: gunnar.lithen@gmail.com .

Årsmöte 2022

SfB genomförde sitt årsmöte lördagen den 7 maj 2022 hos AB Philea i Stockholm. Ett tiotal medlemmar hade mött upp (några anmälda hade fått förhinder i sista stund) och vi inledde vid middagstid med fika och livliga diskussioner. Under pandemin har det ju varit få tillfällen till personliga möten.

Kl. 13.00 startade vårt årsmöte och det förlöpte helt enligt planerna. Styrelsens sammansättning fick en förändring i och med att Steinar Fridthorsson går in som suppleant efter Mats Ahlmark. Vi har nu också en komplett valberedning där Mats Edström tar posten som suppleant.

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 120 kronor. Vi har haft samma medlemsavgift i många år och än så länge täcker den kostnaden för tryckning och distribution av vår tidskrift. Vi kunde också konstatera att det inte förelåg några motioner varför vi här vill puffa för just detta inför vårt årsmöte 2023. Exakt när och var det kommer att genomföras kunde inte beslutas utan den frågan överlämnades till styrelsen.

Efter själva årsmötesförhandlingarna serverades ett glas sprudlande vin och jordgubbar och Christer Brunström höll två korta föredrag.

Verksamhetsberättelse 2021

Årsmöte för Bältespännarna den 25 september 2021

Efter förförra årets årsmöte ”per post” var det åter dags för ett fysiskt årsmöte som denna gång ägde rum i Stockholm.

Datum var lördagen den 25 september 2021 med start kl. 14.00. 
Mötet genomfördes i AB Phileas lokaler på Svartensgatan 6.

 • Samling med fika och umgänge
 • Årsmötesförhandlingar
 • Föredrag av och med Peter Nordin
 • Möjlighet till byten och diskussioner om våra olika samlingsområden
 • Kanske någon överraskning i dryckesväg?
 • Gemensam middag på restaurang (för den som så önskar)


Styrelsen för Samlarföreningen Bältespännarna

Styrelsemöte 2021

På styrelsens telefonmöte den 17 februari 2021 beslöts att även detta år skjuta på årsmötet och det med anledning av den pågående pandemin. Vi hoppas att medlemmarna har förståelse för detta beslut. Avsikten är att genomföra årsmötet i Stockholm under hösten 2021. Datum, tid och plats kommer att meddelas här på hemsidan runt den 1 september 2021. Verksamhetsberättelsen för 2020 finns redan nu att läsa här på vår hemsida. Ett annat viktigt beslut är att ge ut tre nummer av Bältespännaren under 2021. Lagom till sommaren är det vår ambition att erbjuda 24 sidor intressant läsning för alla bältespännare. Vi välkomnar naturligtvis bidrag från våra medlemmar.
Christer Brunström

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsemöte

Som bekant fick vi genomföra vårt årsmöte 2020 på ett helt annorlunda sätt. 
Hela 81 medlemmar sände på olika sätt in sina röstsedlar vilket naturligtvis är
helt fantastiskt och det tyder också på ett stort intresse för vår förening.
På ett styrelsemöte (telefonkonferens) den 9 november 2020 
slutfördes årsmötet och den nygamla styrelsen fick följande utformning:

 • Ordförande: Christer Brunström
 • Kassör: Christer Wahlbom
 • Sekreterare: Peter Nordin
 • Ledamöter: Arnold Boström och Lars Liwendahl
 • Suppleanter: Mats Ahlmark och Robert Forsberg

Vi beslöt också att Arnold Boström får posten som vice ordförande.
Det finns oklarheter i våra stadgar angående posten som suppleant
och detta kommer att tas upp på ett kommande årsmöte som
förhoppningsvis kan genomföras som vanligt våren 2021.

På det följande styrelsemötet fick vi en ekonomisk rapport och det beslöts att
15 deltagare i årsmötet kommer att erhålla ett kuvert med diverse
”bältespännare” inom en nära framtid. Vi diskuterade också 
olika sätt att locka fler medlemmar till vår förening.
Slutligen togs frågan om ett aktualiserat index upp.

Förhoppningen är att kunna ge ut vår tidskrift Bältespännaren relativt
tidigt nästa år och som alltid är vi intresserade av bidrag från våra medlemmar.
Christer Brunström

Årsmöte 2020

Coronapandemin har fått drastiska konsekvenser för hela samhällslivet och 
så även för vår förening. Det gick inte att genomföra vårt årsmöte som planerat. 
Styrelsen för SfB beslutade på ett telefonmöte den 22 april 2020 att flytta fram
årsmötet till hösten. För att måna om våra medlemmars hälsa beslutade vi att
årsmötet denna gång kommer att bli skriftligt. I en bilaga till höstens 
Bältespännare redovisas verksamhetsberättelse, den ekonomiska redovisningen, 
revisionsberättelsen samt valberedningens förslag.

På en valblankett tar man ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och 
valberedningens förslag. 
Svaren kan sändas per post eller digitalt. Bältespännaren distribueras i början av oktober. 
Medlemmarnas valblanketter måste ha kommit in senast den 30 oktober 2020 
varefter ett årsmötesprotokoll fastställs. 
För att kunna delta i årsmötet måste medlemmen ha betalt sin årsavgift för 2020. 
Vi hoppas att detta extraordinära arrangemang blir en unik företeelse i vår förenings långa historia och att årsmötet för 2021 kan genomföras i vanlig ordning nästa vår.
Styrelsen